دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : منوچهر   احمدوند

پست الکترونیکی : m.ahmadvand@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : مهندسی پزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیوالکتریک

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/06/01

منوچهر احمدوند

منوچهر احمدوند

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : مربی

^